KLAUZULA INFORMACYJNA / INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
PRZEZ
GRUPA TROJAK SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W ANDRYCHOWIE


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…(Dz. Urz. UE l 119/1 z 4.5.2016.r.), dalej „RODO”, informujemy że:

1) Administratorem Pani\Pana danych osobowych jest GRUPA TROJAK Spółka Jawna z siedziba w Andrychowie, ul.Biłki 3, 34-120 Andrychów, zwana dalej „GT” tel. 33 8109671, adres e-mail: daneosobowe@trojak.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1) w szczególności postanowień art. 6 ust.1 lit. a,b,c, d, f. 

Pani\Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy, w tym w celu: 
- realizacji zleconej GT przez Pana\Panią likwidacji szkody komunikacyjnej,
- realizacji umowy naprawy pojazdu, realizacji umowy najmu pojazdu zastępczego,
- realizacji czynności rzeczoznawczych.
- wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych
- ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.
- kontaktowania się z Panią/Panem w tym w zakresie realizacji ww. celów.

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4) Pana\Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia wykonania usługi naprawy lub najmu pojazdu zastępczego, a także przez okres 10 lat od dnia zakończenia procesu likwidacji szkody komunikacyjnej.

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a. podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności, świadczące nam usługi doradcze, prawne, podatkowe, rachunkowe, działające na nasze zlecenie,
b. inni administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu tj.:
- Towarzystwa Ubezpieczeniowe i inne podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 września 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1844 ze zm.) o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
- podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa,
- podmioty prowadzące działalność pocztową,
- podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania płatności czy zwrotów na Pana/Pani rzecz,
- podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, rachunkowych, podatkowych prawnych i informatycznych w zakresie jakim staną się administratorem danych

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy - EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do organizacji międzynarodowej.

7) Posiada Pan\Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

8) Ma Pan\Pani prawo wniesienia skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pana\Pani danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).